Menu

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje  vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stanovuje tak bližšie  spôsob vybavovania reklamácií.  Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom  a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.  Uzatvorením kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedených podmienok  a prevzatím tovaru, kupujúci súhlasí  s uvedeným reklamačným poriadkom.

 Záručným listom je  doklad o nákupe tovaru, ktorý obdrží kupujúci od predávajúceho. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim  od dopravcu. Kupujúcemu odporúčame  aby bezprostredne po prevzatí zásielky prekontroloval spolu s dopravcom  neporušenosť zásielky. Kupujúci je oprávnený poškodenú resp. neúplnú zásielku odmietnuť.  od prepravcu. Ak sa rozhodne zásielku napriek tomu prevziať   je nevyhnutné   vykonať o tom písomný záznam   v protokole prepravcu.

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je  na internetovej stránke Predávajúceho www.kulturastolovania.sk, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov.

 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: 
• osobne v sídle spoločnosti  
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: 
 Berndorf Sandrik s.r.o. ul. Bystrická č.1571, 966 81  Žarnovica.

Reklamovaný tovar odošle kupujúci na svoje náklady na vyššie uvedenú adresu. V prípade oprávnenej aj neoprávnenej  reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady. 

K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Kupujúci je povinný uviesť o akú vadu výrobku ide.   Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje reklamovaná vada . Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale ( nie je podmienkou ) a musí byť kompletný, t.j. vrátane príslušenstva.

Reklamáciu je povinný predávajúci  vybaviť maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo  na bezplatné a včasné odstránenie vady, prípadne  na výmenu tovaru. V prípade ak ide o neodstrániteľné vady ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Toto platí  tiež nemôže kupujúci  užívať tovar pre opätovné  vyskytnutie sa vady po oprave resp. pre väčší počet vád.  Za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje  ak sa rovnaká vady vyskytla v záručnej dobe už najmenej dvakrát.

O vybavení reklamácie dá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade zamietnutia reklamácie dá písomné odôvodnenie spotrebiteľovi  o dôvode zamietnutia.

V prípade oprávnenej reklamácie  sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.  Ak je reklamácia neoprávnená  záručná doba sa v tomto prípade nepredlžuje.

V prípade, že spotrebiteľ neprevezme reklamovaný tovar od prepravcu resp. odmietne reklamovaný tovar prevziať  bude reklamovaný tovar po dobu 30 dní  odo dňa vrátenia tovaru uložený u predávajúceho v jeho sídle  spoločnosti .Po tejto lehote je oprávnený predávajúci  účtovať spotrebiteľovi skladné pri opätovnom vyskladnení reklamovaného tovaru.

Prajeme Vám príjemný nákup

Hľadáte niečo
konkrétne?

Potrebujete
poradiť?
Opýtajte sa
+421 45 6844 328

Newsletter

MasterCard SecureCode


Verified by VISA